ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

Годишњи план рада Св. Петка
Пословник о раду ШО
Правила понашања у Школи
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
Правилник о допуни правилника о васп. дисц. одговорности
Правилник о испитима
Правилник о мерама, начину и поступку заштите...
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о раду
Распореди...
Статут
Школски програм Св. Петка
Школски развојни план МФШ